DISCLAIMER & COPYRIGHT​

Door gebruik te maken van deze Website, gaat u akkoord met deze Disclaimer & copyright.

Als u hier niet akkoord mee gaat, mag u deze Website niet gebruiken en moet u het gebruik ervan onmiddellijk beëindigen.

Gebruik van de inhoud, Privacy verklaring en Beperkingen

Tenzij anders aangegeven op de desbetreffende locatie en op voorwaarde dat u volledig voldoet aan het bepaalde in deze Disclaimer & copyright, mag u de inhoud van deze Website bekijken, kopiëren, afdrukken en verspreiden (maar niet wijzigen), onder de voorwaarde dat

  1. bedoeld gebruik uitsluitend ter informatie en voor niet-commerciële doeleinden
    bestemd is, en
  2. iedere kopie van de inhoud die u maakt de auteursrechtelijke kennisgeving of andere met de inhoud verband houdende toekenning bevat.

Het is niet toegestaan de in deze Website opgenomen of omschreven informatie, bedrijfseigen logo’s of of technologie te kopiëren of te gebruiken. Telkens wanneer u naar deze Website gaat en er gebruik van maakt, dient u de bron te vermelden.

Intellectuele eigendomsrechten

Het gebruik van de naam en het logo van A’doyas is ten strengste verboden.

Tenzij anders aangegeven wordt de inhoud van deze website door ons of de designer verzorgd. Deze website en de inhoud ervan zijn beschermd op grond van de Surinaamse wetgeving inclusief het auteursrecht en merkenrecht.

Verwijzingen op de website naar handelsmerken van onze partners zijn slechts bedoeld ter identificatie. Dat betekent niet dat de partners hun goedkeuring hebben gegeven aan deze website of de inhoud daarvan. Deze Disclaimer en copyright verlenen u geen rechten tot het gebruik van handelsmerk van onze partners.

Disclaimers en beperkingen van aansprakelijkheid

Deze website, waaronder de inhoud of andere delen daarvan, bevat algemene informatie. Wij verlenen via deze website geen professionele diensten of adviezen. Voordat u een beslissing of een stap neemt die van invloed kan zijn op uw financiën of uw bedrijf diet u een bevoegde en professionel adviseur te raadplegen.

Bepaalde links op deze website kunnen leiden naar websites, bronnen en tools die worden onderhouden door derden over wie wij geen zeggenschap hebben. Zonder afbreuk te doen aan het voorgaande doen wij geen expliciete of impliciete uitspraken en geven ook een impliciete of expliciete garanties omtrent die websites, bronnen, tools. Links die daarnaar leiden betekenen niet dat wij deze of de inhoud ervan onderschrijven.

U maakt op eigen risico gebruik van deze website.

Bovengenoemde disclaimers en aansprakelijkheidsbeperkingen gelden voor zover wettelijk toegestaan, ongeacht of deze voortvloeien uit een overeenkomst, wettelijke bepaling, onrechtmatige daad waaronder nalatigheid of op andere gronden.

Aanvullende voorwaarden

Wij kunnen deze Disclaimer & Copyright te allen tijden, naar eigen inzicht, herzien, door de herziene versie onder de link ‘Disclaimer & Copyright’ te plaatsen met de datum waarop de wijziging heeft plaatsgevonden. Bedoelde herziene versie treedt direct na plaatsing in werking, tenzij uitdrukkelijk anders door ons is vermeld. Het is uw verantwoordelijkheid om op de hoogte te blijven van herziene versies van de Disclaimer & Copyright door deze website regelmatig te controleren. Uw voortgezet gebruik van deze website na wijziging van deze Disclaimer & Copyright betekent dat u akkoord gaat met de herziene Disclaimer & Copyright.